Truyen3h.com

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Phi tiểu thuyết

1122

Đang cập nhật

28-09-2022

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

87 lượt thích / 1122 lượt đọc
🍰🍰🍰 lowercase. truyện chủ yếu viết về Gojo x reader. là tác phẩm đầu tay nên văn chương chưa ổn định. nói không với SE nhưng đôi lúc các chương truyện vẫn sẽ chứa những nội dung có phần hơi đen tối. có lẽ sẽ dính typo tại autocorrect =))) ________ @hira

5 chương mới nhất truyện Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader